Quyền truy cập điện thoại Bitrix24 ( Bitrix24 Telephony Access Permissions )

You are here:
Thời gian đọc 3 phút
Trong bài viết này

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang Bảng giá phần mềm bitrix24

Bạn có thể chỉ định:

 • Nhân viên có thể thực hiện các cuộc gọi đi
 • Chỉ đường cuộc gọi đi có sẵn cho nhân viên (ví dụ: qui định nhân viên chỉ có thể gọi cho khách hàng CRM)
 • Ai có thể nghe ghi âm cuộc gọi
 • Ai có thể thuê số điện thoại hoặc cấu hình cài đặt điện thoại, v.v.

Quản trị viên có thể định cấu hình Quyền truy cập qua điện thoại bằng cách thêm vai trò trong phần Điện thoại > Kết nối> Quyền truy cập .

telaccess1.png

Vai trò

Quyền truy cập dựa trên vai trò.

Theo mặc định, có sẵn bốn vai trò: Quản trị viên , Giám đốc điều hành , Trưởng bộ phận và Trưởng phòng . Vai trò “Quản trị viên” cung cấp mức truy cập tối đa, vai trò “Người quản lý” – mức tối thiểu. Mỗi vai trò có thể được kết nối với người dùng cá nhân, bộ phận cụ thể và nhân viên của bộ phận, quản trị viên tài khoản đó, v.v.

Quyền truy cập có thể được cấp cho các phần sau của Điện thoại:

 • Thống kê cuộc gọi
 • Thu âm cuộc gọi
 • Thiết lập người dùng

Bạn có thể đặt quyền truy cập cho các phần này dưới dạng – bất kỳ, cá nhân, cá nhân và bộ phận hoặc đặt quyền truy cập là bị từ chối.

Ví dụ: nếu bạn đặt vai trò “người quản lý” với quyền truy cập ghi âm cuộc gọi là “cá nhân và bộ phận” – điều đó có nghĩa là tất cả người quản lý của một bộ phận sẽ có quyền truy cập vào ghi âm cuộc gọi của riêng họ và ghi âm cuộc gọi của người quản lý cùng bộ phận.

 • Cuộc gọi đi
 • Định cấu hình chỉ đường cuộc gọi đi có sẵn cho nhân viên – bất kỳ, chỉ khách hàng CRM, khách hàng CRM & nhân viên công ty hoặc đặt quyền truy cập khi bị từ chối. Bạn cũng có thể chỉ định những khách hàng CRM nào có thể được truy cập trong phần quyền truy cập CRM
 • Cài đặt điện thoại
 • Quản lý số

Hai tùy chọn này có hai loại quyền truy cập: “ quyền truy cập bất kỳ” hoặc “quyền truy cập bị từ chối”.

Theo mặc định, quản trị viên có vai trò “Quản trị viên” và những người dùng khác có vai trò “Người quản lý”. Nhưng bạn có thể đặt quyền truy cập của riêng mình cho các danh mục người dùng khác nhau bằng cách nhấp vào Thêm quyền truy cập.

Thêm vai trò

Bạn có thể thêm vai trò mới bằng cách nhấp vào nút Thêm ( Add ).

Nhập tên của vai trò và chỉ định quyền truy cập mà vai trò này sẽ cấp cho người dùng.

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa vai trò hiện có, cài đặt quyền truy cập giống như khi tạo vai trò mới.

Các tính năng quyền truy cập điện thoại:

 • Nếu người dùng có nhiều vai trò (ví dụ: “Trưởng bộ phận” với vai trò là người đứng đầu bộ phận và “quản trị viên” với tư cách là quản trị viên tài khoản), hệ thống sẽ so sánh quyền truy cập của những vai trò này và người dùng sẽ nhận được cấp quyền truy cập cao nhất được chỉ định trong các cài đặt của vai trò này (trong trường hợp của chúng tôi, sẽ nhận được quyền truy cập “bất kỳ” để gọi phần thống kê, không phải “cá nhân và bộ phận”).
 • Quyền truy cập vào bản ghi âm cuộc gọi liên quan đến quyền truy cập vào thư mục Điện thoại – Ghi âm cuộc gọi trên Company Drive.
 • Đối với quản trị viên và nhà phát triển: khi sử dụng Bitrix24 Telephony REST API, các quyền truy cập được cung cấp trong phần này cũng rất quan trọng. Nghĩa là, một ứng dụng bên ngoài sẽ hoạt động với một số người dùng, nhưng sẽ không hoạt động với những người khác.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 38