Thêm logo riêng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả. 

Bạn có thể thêm logo của công ty mình vào tài khoản Bitrix24. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong Cài đặt ở menu bên trái: 

Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên tài khoản Bitrix24 của bạn mới có quyền truy cập vào trang Cài đặt.

Sử dụng tab “tải lên biểu trưng” trong phần Biểu trưng Công ty . Xin lưu ý rằng kích thước tệp tối đa không được vượt quá 222px x 55px.

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể xóa biểu trưng và tải lên biểu trưng mới nếu cần.

Tệp được tải lên sẽ được hiển thị dưới dạng biểu trưng của công ty bạn ở góc trên cùng bên trái cho tất cả người dùng tài khoản Bitrix24.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14