Đối tượng tương tự (Lookalike Audiences) trong CRM Marketing

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Đối tượng tương tự (Lookalike Audiences) là một công cụ được thiết kế để mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn. Bitrix24 chuyển danh sách các liên hệ từ CRM, trong khi Facebook xây dựng một phương pháp mới của người dùng giống tương tự như khách hàng của bạn trong một chiến dịch quảng cáo.

Trước hết, hãy đảm bảo định mức cấu hình Tài khoản quảng cáo Facebook để bắt đầu làm việc với các đối tượng tương tự.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào Marketing CRM > Đối tượng tương tự Facebook (Facebook lookalike audience).


Nhấp vào Chọn phân khúc (Select segment) để chọn đối tượng mà Facebook sẽ sử dụng làm đối tượng gốc để xây dựng đối tượng tương tự.

Nhấp vào Kết nối (Connect) để đồng bộ hóa Tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.

Chọn một tài khoản quảng cáo.

Chọn kích thước đối tượng nguồn (phần trăm).

Chọn vị trí đối tượng tương tự.

Nhấp vào để lưu.

Chọn thời điểm bắt đầu đồng bộ hóa: Bây giờ (Now), Sau đó (Later manually) theo cách thủ công hoặc Lên lịch (Schedule).  Nhấp lưu (Save).


Sau khi đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu khách hàng CRM với Facebook, đối tượng tương tự mới sẽ được tạo trong tài khoản quảng cáo của bạn.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 130