Các trường tùy chỉnh cho các nhiệm vụ

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Khách hàng đăng ký gói Bitrix24 Professional có thể thêm các trường tùy chỉnh cho các nhiệm vụ.

Quan trọng: Bạn nên có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Bitrix24 (Là một trong những quản trị viên của tài khoản) để truy cập vào tùy chọn này. Chỉ cần nhấp chuột vào Create new task, cuộn xuống phía dưới và tạo trường tùy chỉnh.

Hình 1: Ở Custom fields nhấn vòa Add field để thêm trường tùy chỉnh

Các loại trường tùy chỉnh sau được hỗ trợ cho nhiệm vụ:

  • Text: Cho phép người dùng nhập một số lượng nhỏ  văn bản bên trong trường của nhiệm vụ.
  • Number: Cho phép người dùng thêm số (ví dụ: Số lượng, chi phí, giá cả,…) vào trường của nhiệm vụ.
  • Date/time: Chọn ngày và giờ cho trường nhiệm vụ (ví dụ: Ngày mà sản phẩm đã sẵn sàng để giao hàng, ngày mà sự kiện được tổ chức,…)
  • True/False: Có thể đưa ra 2 lựa chọn – Có hoặc không (ví dụ: Sự vắng mặt hoặc hiện diện của bất kỳ điều kiện, đối  tượng nào,…)

Các trường tùy chỉnh mới có thể được đánh dấu là required và/hoặc multiple.

Hình 2: Các trường tùy chỉnh mới có thể được đánh dấu là required và/hoặc multiple.

Các trường đã bắt buộc sẽ được đánh dấu bằng dấu đỏ trong form nhiệm vụ, nghĩa là người dùng không thể lưu nhiệm vụ mà không điền vào trường này. Nhiều tùy chọn trường tùy chỉnh sẽ được hiện thị với tùy chọn “Add” cho phép thêm nhiều giá trị vào cùng một trường.

Hình 3: Bạn phải nhập nội dung vào trường có dấu đỏ để lưu nội dung

Các trường tùy chỉnh đã thêm sẽ có sẵn cho người đùng tài khoản Bitrix24 của bạn. Quan trọng, nếu bạn đã lưu trường tùy chỉnh cần thiết mới theo yêu cầu – người dùng tài khoản của bạn sẽ không thể tạo nhiệm vụ mới mà không điền vào trường này.

Bạn có thể tìm thấy một thiết bị cài đặt bên trường tùy chỉnh mới – có 2 tùy chỉnh khả dụng:

Hình 4: có thể tìm thấy một thiết bị cài đặt bên trường tùy chỉnh mới – có 2 tùy chỉnh khả dụng trên màn hình.
  • Thiết lập trường được đặt cho tất cả người (Set field set to all users): Bạn có thể chia sẻ trường tác vụ mới được tạo với tất cả các nhân viên. Quan trọng, nếu người dùng có cấu hình form nhiệm vụ riêng – hành động này sẽ bị xóa cài đặt và áp dụng form cài đặt cho mọi người.
  • Cho phép khéo trường (Enable field dragging): Bạn có thể kéo và sắp xếp vào các trường tùy chỉnh mới.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 132