Thu thập dữ liệu kỹ thuật để cải thiện chất lượng của ứng dụng Bitrix24

You are here:
 • KB Home
 • Desktop App
 • Thu thập dữ liệu kỹ thuật để cải thiện chất lượng của ứng dụng Bitrix24
Thời gian đọc 1 phút

Ứng dụng máy tính Bitrix24 không ngừng phát triển. Để cải thiện chất lượng của ứng dụng, chúng ta cần biết cách ứng dụng hoạt động trên các phần cứng khác nhau của khách hàng.

Chúng tôi đã thêm tùy chọn Cho phép ứng dụng gửi dữ liệu sử dụng và chẩn đoán ẩn danh tới Bitrix24 trong phiên bản 11.1 của ứng dụng Bitrix24.

telemetry_options_en1.png "

 

Thông tin này là ẩn danh . Không có kết nối với Bitrix24, người dùng, địa chỉ IP và dữ liệu cá nhân khác.

Để cải thiện và phân tích ứng dụng Bitrix24, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu kỹ thuật cần thiết:

 • Phiên bản ứng dụng máy tính để bàn Bitrix24
 • hệ điều hành
 • Mô hình CPU và GPU
 • số lượng RAM
 • tốc độ khung hình khi chạy AI
 • tốc độ của mạng nơ-ron khi làm việc với nền
 • kích thước khung hình video cho cuộc gọi điện video
 • loại chế độ nền
 • số lượng cửa sổ đang mở trong ứng dụng
 • phiên bản và loại trình duyệt trong ứng dụng

Tất cả thông tin được gửi ở định dạng JSON:

{
‘op’: [‘desktop_bench’],
‘ver’: [‘1’],
‘app_ver’: [‘11.1.2.54’],
‘os’: [‘Windows NT 10.0.19041’],
‘cpu_model’: [‘Intel® Core™ i7-9750H CPU @ 2.60GHz’],
‘gpu_model’: [‘NVIDIA GeForce RTX 2070’],
‘cpu_fps_nn_bg’: [‘24.4’], ‘nn_bg_cpu_lat’: [‘0.036’],
‘frame_w’: [‘640’],
‘frame_h’: [‘480’],
‘bg_mode’: [‘3’],
‘ram_gb’: [’16’],
‘w’: [‘2’],
‘ts’: [‘1609342131510’],
‘ua’: [‘Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 BitrixDesktop/11.1.2.54 Safari/537.36’]
}

Bạn luôn có thể tắt tính năng thu thập dữ liệu kỹ thuật ẩn danh về việc sử dụng ứng dụng bằng cách sử dụng tùy chọn thích hợp trong cài đặt ứng dụng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7