Ủy thác nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Khi bạn sa thải một nhân viên, bạn có thể cần phải thay đổi người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình.

Làm thế nào để ủy thác nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải

Mở trang hồ sơ của nhân viên bị sa thải> bấm vào Nhiệm vụ> chọn tất cả các nhiệm vụ của anh ấy / cô ấy> chọn tùy chọn Thay đổi người chịu trách nhiệm trong menu hành động> chỉ định người chịu trách nhiệm mới> bấm Apply.

Nếu nhân viên bị sa thải đã tạo ra một số nhiệm vụ, bạn cũng có thể thay đổi Trình tạo tác vụ.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 65