Địa chỉ trên Google Maps cho Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Giờ đây, bạn có thể sử dụng Google Maps trong các biểu mẫu thanh trượt Bitrix24 CRM mới. Chỉ cần thêm trường Địa chỉ mới trên loại Google Maps vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc công ty của bạn:


Trường tên, được đặt thành nhiều hoặc bắt buộc nếu cần:


Khi bạn thêm địa chỉ của khách hàng vào biểu mẫu, Google Maps sẽ tư vấn các kết hợp địa chỉ có thể có và tự động hiển thị bản xem trước địa chỉ:


Khi biểu mẫu bản ghi CRM được lưu, bạn cũng sẽ có thể xem trước địa chỉ nhanh qua Google Maps:

Tài khoản Bitrix24 có tên miền riêng

Tài khoản Bitrix24 có tên miền riêng
Xin lưu ý rằng trong trường hợp bạn có tài khoản Bitrix24 tên tùy chỉnh (khác với tài khoản xxxx.bitrix24.xx) – thì bạn có thể gặp khó khăn khi sử dụng tùy chọn này. Trong trường hợp này, vui lòng thực hiện cấu hình sau:

⊗ Kiểm tra xem có giới hạn nhận dạng của Google Maps trong kế hoạch của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 103