LIÊN KẾT HỆ THỐNG THANH TOÁN TRÊN KÊNH BÁN HÀNG BITRIX24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn cần liên kết với hệ thống thanh toán trước khi khách hàng của bạn có thể thanh toán trực tiếp trên khung trò chuyện.

Đọc thêm tại: Kênh bán hàng: nhận thanh toán

Liên kết hệ thống thanh toán

Trên Bitrix24, bạn có thể sử dụng hệ thống thanh toán có sẵn hoặc cài đặt tích hợp ứng dụng doanh nghiệp.

Ngày nay, tích hợp ứng dụng thanh toán thường được sử dụng là: PayPal, Stripe, Worldpay, Skrill, etc.

       

Cách dễ nhất để cài đặt tích hợp ứng dụng thanh toán:

Vào mục Sales Center > Payment Systems.

Tại đây bạn có thể thấy có sẵn các tích hợp ứng dụng thanh toán có sẵn. Nếu bạn cần hệ thống thanh toán khác, hãy nhấn vào nút Other payment systems.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy hệ thống thanh toán mong muốn, hãy nhấn vào nút Recommend.

Liên kết PayPal (có sẵn)

Nhấn vào Sales center > Payment systems

Chọn Paypal payment

Điền đầy đủ vào các trường được yêu cầu. Chọn Payment type theo tài khoản PayPal. Cuối cùng nhấn Configure.

Hoàn thành biểu mẫu xuất hiện.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã lựa chọn UTF-8 để mã hóa.

Định cấu hình của PayPal connection parameters (thông số kết nối PayPal).

Điền vào Username, PasswordPassword for signature bằng thông tin đăng nhập bạn có khi kích hoạt tài khoản PayPal.

Xác định Notification url. Thường được mặc định là: https://your_Bitrix24_address/bitrix/tools/sale_ps_result.php

Trong trường Business, nhập địa chỉ email của tài khoản PayPal.

Đối với trường Identity, nhập địa chỉ ID từ PayPal dùng để Chuyển dữ liệu thanh toán (Payment Data Transfer)

Nhập địa chỉ trang web sẽ xuất hiện sau khi khách hàng của bạn thanh toán vào trường Return url.

Sau đó bạn tiếp tục nhập nội dung phần Payments.

Mục Path to image src for button, bạn có thể nhập đường dẫn đến hình ảnh cho nút hiển thị trên trang đặt hàng. Ngoài ra bạn có thể chỉ định tên miền tùy chọn.

Hoàn thành các bước trên bạn đã kết nối thành công PayPal và khách hàng của bạn đã có thể thanh toán qua PayPal.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 143