Bộ lọc trong thẻ yếu tố CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Sử dụng các bộ lọc trong thẻ yếu tố CRM để tìm sự kiện bạn cần hoặc để lọc các sự kiện theo loại.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào Bộ lọc (Filters) trong giao dịch (Deals), khách hàng tiềm năng (Leads), liên hệ hoặc thẻ công ty.

filter1
Bộ lọc tiêu chuẩn cho phép lọc các sự kiện theo loại (Type).

filter2
Ví dụ: bạn chỉ có thể lọc các sự kiện và chỉ xem tài liệu.

filter3

Bộ lọc đã chọn sẽ vẫn được áp dụng khi bạn đóng thẻ phần tử CRM và mở lại sau.

Nhấp vào Thêm trường (Add field) để tạo bộ lọc tùy chỉnh của bạn. Ví dụ, theo ngày hoặc bởi người tạo.

filter4
Bạn cũng có thể nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để tìm một sự kiện cụ thể.

filter5

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 310