Tạo báo giá & hóa đơn từ giao dịch (Deal)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể tạo báo giá và hóa đơn mới từ các giao dịch hiện có. Các chi tiết của giao dịch như tên, danh bạ / công ty liên quan và các sản phẩm đính kèm sẽ được tự động thêm vào biểu mẫu báo giá / hóa đơn mới.

Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Có 2 cách để tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch:

  1. Từ danh sách các giao dịch – nhấp vào nút MenuGenerate > chọn Invoice hoặc Quote.
Hình 1: Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

2. Từ trang chi tiết của giao dịch cụ thể – nhấp vào Arrow ở góc trên bên phải> chọn Invoice hoặc Quote.

Hình 2: Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Nếu biểu mẫu giao dịch không đủ dữ liệu để điền vào các trường bắt buộc của bản ghi mới (ví dụ: giao dịch của bạn không có bất kỳ thông tin liên hệ hoặc công ty liên quan được yêu cầu để tạo hóa đơn mới), bạn có thể nhận được thông báo này và được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa biểu mẫu bản ghi CRM :

Hình 3: Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và tiếp tục.

Hình 4: Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Việc chuyển đổi các trường giao dịch sang báo giá hoặc hóa đơn mới được thực hiện tự động. Bạn có thể kết thúc quá trình bằng cách nhấp vào nút Save hoặc thêm bất kỳ thông tin nào khác và lưu lại sau.

Xin lưu ý rằng các sản phẩm liên quan đến giao dịch được thêm tự động. Nhưng bạn vẫn có thể thay đổi số lượng, áp dụng giảm giá hoặc thêm nhiều sản phẩm vào báo giá hoặc hóa đơn mới.

Hình 5: Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Báo giá và hóa đơn được tạo từ thỏa thuận được hiển thị trong trang chi tiết của giao dịch.

Hình 6: Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Bạn có thể theo dõi số lượng hóa đơn (báo giá) được liên kết với cùng một giao dịch và quản lý chúng dễ dàng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 221