Danh sách ngoại lệ (Exceptions List)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Đôi khi bạn nhận được các tin nhắn riêng tư tại địa chỉ email công ty hoặc các cuộc gọi riêng đến điện thoại cơ quan của mình và thông tin về chúng sẽ tự động được thêm vào CRM. Nhưng những cuộc gọi hoặc email này không phải từ khách hàng, vì vậy họ không nên truy cập CRM. Trong Bitrix24, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng công cụ ngoaị lệ (Exceptions).

Cách thêm số điện thoại hoặc email vào ngoại lệ (exceptions)

  • Mở CRM > Cài đặt > Khác > Ngoại lệ ( CRM > Settings > Other > Exceptions ).

  • Nhấp vào Thêm vào danh sách (Add to list) để thêm một ngoại lệ mới.

  • Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn muốn thêm vào các trường hợp ngoại lệ. Bạn có thể để lại nhận xét của mình bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy. Có một hướng dẫn trong khung  màu vàng


Xong! Các cuộc gọi hoặc email từ các số điện thoại hoặc địa chỉ email này sẽ không được thêm vào CRM nữa.

θ Chỉ Quản trị viên mới có thể thêm liên hệ vào ngoại lệ.

Cách tạo ngoại lệ mới từ thẻ khách hàng tiềm năng

Bạn có thể thêm một khách hàng tiềm năng ngoại lệ trực tiếp từ thẻ khách hàng tiềm năng.

Cả email và số điện thoại sẽ được thêm vào các trường hợp ngoại lệ và khách hàng tiềm năng này sẽ bị xóa. Khách hàng tiềm năng mới sẽ không được tạo ngay cả khi bạn nhận được cuộc gọi từ số này. Đây là một tính năng thực sự hữu ích nếu bạn đang sử dụng Khách hàng tiềm năng lặp lại (repeat leads).

Thêm vào ngoại lệ trong phần “Điện thoại” (Telephony)

Chỉ cần nhấp vào liên kết trong phần Tùy chọn Số, và bạn sẽ đến danh sách ngoại lệ.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 151