Tùy chọn kết nối số riêng không khả dụng

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Chúng tôi đã vô hiệu hóa tùy chọn “Kết nối số riêng với Bitrix24” do nhiều trường hợp gian lận.

Bạn sẽ gặp lỗi Forbidden CallerID khi cố gắng kết nối số của riêng bạn với Bitrix24.

Thay vào đó, bạn có thể thuê số điện thoại cố định, số điện thoại di động hoặc số điện thoại miễn phí .

Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10