Kết nối tin nhắn Facebook

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể kết nối Facebook với kênh mở Bitrix24 và trả lời tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger.

Bước 1: Trong phần Trung tâm liên hệ , nhấp vào Facebook.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook

Bước 2: Chọn kênh mở mà bạn muốn kết nối Facebook và nhấp vào Kết nối.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản Facebook.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook
Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn không có trang Facebook, nhấp vào Tạo. Nếu trang Facebook không được hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối nó với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công.

Bước 4: Chọn một trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấp vào Kết nối.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook

Làm xong, Facebook được kết nối.

Làm thế nào nó hoạt động

Khách hàng của bạn bấm Gửi tin nhắn trên trang Facebook của bạn.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook

Ứng dụng khách này sẽ gửi cho bạn một tin nhắn qua Facebook Messenger.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook
Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger, không phải bài đăng hoặc nhận xét trên Facebook .

Bạn nhận được thông báo này trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của bạn ở đó.

Kết nối tin nhắn Facebook
Kết nối tin nhắn Facebook

Nếu không có ứng dụng khách nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt kênh mở).

Chi tiết quan trọng:

  • Khi quản trị viên Bitrix24 kết nối trang Facebook, trang quản trị viên hiện đang đăng nhập để được kết nối.
  • Khi bạn ngắt kết nối người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt kênh mở, trang Facebook cũng bị ngắt kết nối.
  • Khi người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.
  • Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm).
  • Bất kỳ quản trị viên Bitrix24 nào cũng có thể kết nối/ngắt kết nối các trang Facebook nếu anh ấy / cô ấy có quyền truy cập vào cài đặt Kênh mở.
  • Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với các kênh mở trong một số Bitrix24. Chỉ có một cái được kết nối cuối cùng sẽ hoạt động.
  • Nếu tin nhắn của bạn chứa hơn 640 ký tự, nó sẽ được gửi tách.
  • Bạn không thể chỉnh sửa / xóa tin nhắn trong kênh mở này.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 455