Di chuyển từ CRM khác sang Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Có rất nhiều cách để nhập các loại dữ liệu khác nhau dưới dạng tệp .CSV sang Bitrix24.

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển từ các hệ thống khác sang Bitrix24 bằng các ứng dụng Marketplace . Những ứng dụng này giúp bạn chuyển cơ sở dữ liệu của mình sang Bitrix24 CRM một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xem các ứng dụng có sẵn trong phần này – Ứng dụng di chuyển .

di chuyển1.png
Hình 1: Các ứng dụng để di chuyển dữ liệu từ các hệ thống khác sang Bitrix24

Hoặc nhấp vào CRM> Settings > Applications > Migrate from other CRM:

migration2.png
Hình 2: nhấp vào CRM> Settings > Applications > Migrate from other CRM để di chuyển dữ liệu từ ứng dụng khác qua Bitrix24

⊗ Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên mới có thể cài đặt ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng thông thường có thể xem thông tin về ứng dụng và đưa ra quyết định cài đặt ứng dụng. Quản trị viên tài khoản Bitrix24 sẽ nhận được yêu cầu cài đặt ứng dụng đã chọn.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 41