Chuyển về tên miền trước đó

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Nếu bạn định chuyển về tên miền trước đó (ví dụ: từ mycompany.com sang mycompany.bitrix24.com ), hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24. Chuyên gia của chúng tôi sẽ chuyển Bitrix24 của bạn về địa chỉ cũ.

Chỉ quản trị viên mới có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24. Đọc thêm trong bài viết Cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24

Bạn luôn có thể tìm thấy địa chỉ hiện tại trong Passport.Bitrix24 .

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 5