Tìm kiếm trong tài khoản Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong thanh tìm kiếm chính của tài khoản Bitrix24 của bạn, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm trong sáu danh mục – Nhân viên , Nhóm , các mục menu và tiểu mục , các yếu tố CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, công ty) và các tệp được lưu trữ trên Bitrix24 .

search1.jpg

Nếu bạn cần tìm kiếm trong phần Bitrix24 khác, bạn có thể thực hiện việc đó bằng cách cuộn xuống danh sách các phần khác và chọn phần cần thiết.

search2.jpg

Sau khi bạn chọn phần cần thiết, hãy nhấp vào tên của phần đó, và bạn sẽ được đưa đến phần tương ứng. Các từ hoặc các phần của từ bạn đã nhập khi tìm kiếm qua thanh tìm kiếm chính đã được nhập vào thanh tìm kiếm phần đã chọn.

search3.jpg

Nó hoạt động theo cùng một cách với việc tìm kiếm thông tin bạn cần trong bất kỳ phần nào – Luồng hoạt động, Công việc, CRM, Lịch, Quy trình công việc, v.v.

Tiếp theo, bạn có thể áp dụng bộ lọc cho thông tin tìm thấy để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 36