Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Theo dõi cuộc gọi Bitrix24 cho phép sử dụng các số tổng đài SIP (yêu cầu kết nối SIP).
Nhấp vào Điện thoại —> Định cấu hình số —> chọn Kết nối SIP —> Số tổng đài SIP.

Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP
Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP

Bật tùy chọn Nhận số đích từ tiêu đề SIP để tự động phát hiện các số SIP PBX của bạn và sử dụng chúng trong Theo dõi cuộc gọi.

Làm thế nào nó hoạt động

SIP sử dụng các tiêu đề đặc biệt chứa thông tin về số đích.
Những tiêu đề này được lưu vào tệp nhật ký. Bạn có thể xem nhật ký cuộc gọi trong phần Chi tiết cuộc gọi.
Thông tin về số lượng điểm đến được lưu trữ trong dòng và để tiêu đề.
Thông tin trong các tiêu đề này có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt SIP PBX, vì vậy bạn có thể chỉ định thứ tự Bitrix24 sẽ kiểm tra các tiêu đề (Ưu tiên tiêu đề).

Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP
Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP
Không phải tất cả các tổng đài đều truyền các tiêu đề này theo mặc định. Liên hệ với nhà cung cấp hoặc quản trị viên của bạn để định cấu hình tổng đài của bạn.

Điều gì xảy ra sau khi số đã được phát hiện

Bitrix24 tự động thêm số được phát hiện vào phần Thông minh bán hàng —> Theo dõi cuộc gọi .

Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP
Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP

Số này có thể được chỉ định cho bất kỳ nguồn lưu lượng.
Nếu chưa có cuộc gọi đến vào số nào, bạn có thể thêm số này vào danh sách theo cách thủ công.

Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP
Theo dõi cuộc gọi: Số tổng đài SIP
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 190