Cấu hình trong chế độ xem Bảng thông tin (Kanban view)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể định cấu hình các trường được hiển thị trong chế độ xem Bảng thông tin (Kanban) và các trường được hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh.

Tùy chỉnh nhanh các trường biểu mẫu

Hình thức tạo nhanh cho phép bạn tạo khách hàng tiềm năng mới hoặc giao dịch trực tiếp ngay trong kanban.

kanbancustomfields1
Theo mặc định, khi sử dụng biểu mẫu tạo nhanh, bạn có thể chỉ định tên, số tiền và loại tiền, liên hệ và công ty.

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu tạo nhanh bằng cách bấm vào Chọn trường (Select field) > Tùy chỉnh trường tạo biểu mẫu nhanh (Customize quick create form fields).

kanbancustomfields2
Ví dụ: hãy thêm trường Người chịu trách nhiệm (Responsible person).

kanbancustomfields3
Bây giờ chúng ta có thể chọn người có trách nhiệm khi tạo nhanh chóng một thỏa thuận.

kanbancustomfields4

Tùy chỉnh trường xem biểu mẫu

Bạn cũng có thể cấu hình biểu mẫu xem nhanh.

abc
Mở biểu mẫu tạo nhanh (Quick create form) > bấm Chọn trường > Tùy chỉnh trường xem biểu mẫu (Customize view form fields).

kanbancustomfields6
Ví dụ: hãy thêm trường Nhận xét (Comment).

kanbancustomfields7
Bây giờ bạn có thể xem trường Nhận xét thẳng trong Kanban.

kanbancustomfields8

Trường đã chọn sẽ không được hiển thị nếu trống.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 189