Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Vấn đề: Không thể chọn trang Facebook cần thiết khi kết nối Facebook với Bitrix24.
Giải pháp: Khi kết nối Facebook với Bitrix24, bạn được yêu cầu định cấu hình quyền truy cập cho trình kết nối Kênh mở Bitrix24 chỉ một lần. Nếu bạn cố gắng kết nối một trang Facebook khác với Bitrix24 sau đó, cửa sổ quyền truy cập sẽ không được hiển thị lại. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần định cấu hình các quyền truy cập này theo cách thủ công.

Ví dụ: chúng tôi đã tạo trang Facebook “Perfect Spa” và muốn kết nối nó với Bitrix24. Nhưng trang này không được hiển thị trong danh sách các trang Facebook có sẵn.

Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24
Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

Mở tài khoản Facebook của bạn> nhấp vào Cài đặt —> Tích hợp kinh doanh.

Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24
Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

Chọn Bitrix24 Kênh mở hoặc Bitrix24 Mở kênh Nhận xét (tùy thuộc vào Kênh mở nào bạn muốn định cấu hình) —> đánh dấu trang Facebook bạn cần kết nối trong tất cả các phần: Quản lý trang của bạn, Hiển thị danh sách các trang bạn quản lý, Xuất bản dưới dạng trang bạn quản lý .

Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24
Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

Làm mới Trung tâm liên hệ —> Facebook hoặc Facebook: Trang Nhận xét trong Bitrix24 —> nhấp vào Tiếp tục. Trang Facebook bạn muốn kết nối sẽ được hiển thị trong danh sách.

Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24
Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

Vấn đề: Sau khi ngắt kết nối tài khoản Instagram của bạn khỏi trang Facebook của bạn, kết nối cũ vẫn nằm trong cài đặt Kênh mở.
Giải pháp: Chuyển tài khoản Instagram Business của bạn sang tài khoản cá nhân và sau đó chuyển lại tài khoản Business. Sau đó chọn trang Facebook bạn muốn kết nối tài khoản Instagram này với hoặc nhấn Không kết nối với Facebook Ngay (trong trường hợp này, tài khoản Instagram Business sẽ tự động bị ngắt kết nối khỏi tài khoản Facebook).

Vấn đề: Sau khi kết nối tài khoản Instagram với trang Facebook, tài khoản tương ứng không được hiển thị trong cài đặt kênh liên lạc.
Giải pháp: Khởi chạy ứng dụng Instagram dành cho thiết bị di động —> mở cài đặt tài khoản> kiểm tra xem tài khoản Instagram có được kết nối với trang Facebook không. Nếu tài khoản Instagram của bạn không được kết nối với trang Facebook, bạn cần kết nối bằng tay.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 61