Đồng bộ hóa danh bạ nhân viên với ứng dụng Danh bạ iOS

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Bạn có thể đồng bộ thông tin liên lạc của đồng nghiệp với ứng dụng Danh bạ iOS thông qua giao thức CardDAV.

Nhấp vào Employees > Employees > More > Synchronize Via CardDAV.

Nhấp vào Connect using CardDav.

Sau đó làm theo hướng dẫn về cách thiết lập thiết bị Apple của bạn để hỗ trợ CardDAV.

Tất cả thông tin liên hệ của đồng nghiệp sẽ xuất hiện trong ứng dụng Danh bạ iOS.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 55