Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Khi bạn làm việc với một số lượng dữ liệu lớn, bạn cần môt tùy chọn tìm kiếm nhanh chóng và dễ dang, trong Bitrix24 cũng có một tùy chọn tìm kiếm như vậy.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhập tên của yếu tố mà bạn cần tìm và Bitrix24 sẽ hiển thị cho bạn kết quả mà bạn đang tìm kiếm.

crmsearch1.png
Hình 1: Bạn chỉ cần nhập yếu tố cần tìm và kết quả sẽ trả về ngay lập tức.

Tìm kiếm bằng số điện thoại

Nhập các số mà bạn có và Bitrix24 sẽ hiển thị cho bạn những số điện thoại có chứa các số mà bạn tìm.

crmsearch2.png
Hình 2: Tìm kiếm bằng số điện thoại

Bạn nên nhập tối thiểu ba số để có được kết quả tốt nhất.

Bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm chính xác ngay cả khi số điện thoại có dấu ngoặc, dấu cách hoặc là dấu gạch nối.

crmsearch3.png
Hình 3: Tìm kiếm bằng số điện thoại.

Tìm kiếm bằng tên hoặc địa chỉ Email

Khi bạn bắt đầu nhập nội dung mà bạn cần tìm kiếm vào trường tìm kiếm, Bitrix24 sẽ tìm kiếm các yếu tốt theo tên của khách hàng và người chịu trách nhiệm.

crmsearch4.png
Hình 4: Tìm kiếm bằng tên.

Ngoài ra, Bitrix24 còn có thể tìm kiếm bằng địa chỉ Email.

crmsearch5.png
Hình 5: Tìm kiếm bằng địa chỉ Email.

Bạn có thể nhập những chữ mà bạn cần tìm, Nhưng Bitrix24 sẽ tìm kiếm các phần tử mà có chứa các chữ cái này ở đâu tiên, hoặc ở dưới dạng một từ riêng biệt.

Ví dụ: Bạn nhập “Ma” và Bitrix24 sẽ cho kết quả tìm kiếm là Mandy, Maria, nhưng sẽ không thể tìm thấy Amanda.

Vậy bộ lọc tìm kiếm này hoạt động như thế nào?

Các bộ lọc được thiết kế để tìm theo một lĩnh vực cụ thể.

Để bộ lọc tìm kiếm trống, nó sẽ hiện ra các yếu tố có thể tìm  kiếm.

crmsearch6.png
Hình 6: Để bộ lọc tìm kiếm trống, nó sẽ hiện ra các yếu tố có thể tìm  kiếm. 

Ví dụ: Nếu chúng tôi sử dụng bộ lọc theo trường “Lessons” và chọn là chỉ tìm kiếm  những sinh viên Guitar, Bitrix24 sẽ chỉ cho chúng tôi thấy những kết quả có sinh viên Guitar trong kết quả tìm kiếm.

crmsearch7.png
HÌnh 7: Chọn trường “Lesson” và chỉ tìm kiếm những sinh viên guitar.

Bộ lộc sẽ tìm thấy các phần tử ngay cả khi bạn không  nhập đầy đủ giá trị.

crmsearch8.png
Hình 8: Bộ lộc sẽ tìm thấy các phần tử ngay cả khi bạn không  nhập đầy đủ giá trị. 

Làm thế nào để tìm được các phần tử với một trường trống?

Ví dụ: ở trong trường âm nhạc, chúng tôi xác định học sinh sẽ chơi loại nhạc cụ nào, nhưng chúng tôi cũng sẽ cung cấp phòng thử cho các ban nhạc, và chúng tôi không cần thông tin này.

Vì vậy, chúng tôi muốn tìm tất cả các khách hàng mà không xác định họ chơi loại nhạc cụ nào.

Để làm điều này, chúng ta cần chọn “Not Selected” trong trường tùy chỉnh “Lesson”. Nhấp vào CRM > More > Settings > Form and Report Settings  > Custom fields.

crmsearch9.png
Hình 9: chọn “Not Selected” trong trường tùy chỉnh “Lesson”. Nhấp vào CRM > More > Settings > Form and Report Settings  > Custom fields.

Nhấp vào Deals > Fields và chỉnh sửa tùy chỉnh “Lesson”

crmsearch10.png
Hình 10: Chọn Deals > Fields và chỉnh sửa tùy chỉnh “Lesson”

Nhấp vào List > thêm “Not selected” và chọn nó làm giá trị mặc định (Default Value).

crmsearch11.png
Hình 11: Nhấp vào List > thêm “Not selected” và chọn nó làm giá trị mặc định (Default Value).

Xong! Bây giờ chúng tôi có thể lọc kết quả tìm kiếm bằng trường Lesson và tất cả khách hàng có giá trị Not Selected.

crmsearch12.png
Hình 12: Bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm bằng trường Lesson và tất cả khách hàng có giá trị Not Selected.

Số lượng các yếu tố CRM có thể tìm kiếm tùy thuộc vào gói của bạn. Đọc thêm bài viết – Search function in new Bitrix24 plans.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 432