Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Sales Intelligence hoạt động không chỉ với các nguồn lưu lượng truy cập trực tuyến mà còn với các nguồn lưu lượng ngoại tuyến. Ví dụ: bạn đã thuê ba bảng quảng cáo bên ngoài thành phố New York, New York. Bạn đã chỉ định số điện thoại của bạn trên một trong số họ. Bạn có thể sử dụng Bitrix24 Sales Intelligence để hiểu rằng khách hàng đã tìm hiểu về công ty của bạn từ các bảng quảng cáo này.

Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence

Cách kết nối các nguồn ngoại tuyến

Nhấp vào Thông tin bán hàng —> nhấp vào Thêm trong phần Nguồn lưu lượng . Đặt tên cho nguồn lưu lượng này và chỉ định mã UTM đặc biệt.

Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence

Khi thêm nguồn lưu lượng ngoại tuyến mới, bạn có thể chỉ định tên miền giới thiệu . Nếu một khách hàng đến từ một trong những trang web được chỉ định, nguồn này sẽ được hiển thị trong trường đường dẫn Khách hàng của giao dịch/khách hàng tiềm năng.

Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence

Nếu khách hàng của bạn sử dụng AdBlock, chế độ ẩn danh, v.v., các tên miền giới thiệu có thể không được hiển thị trong đường dẫn Máy khách dưới dạng nguồn lưu lượng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các tên miền giới thiệu như là một bổ sung cho các tham số UTM, chứ không phải thay thế. Lưu thay đổi. Nhấp vào Theo dõi cuộc gọi và thêm số điện thoại được chỉ định trên bảng quảng cáo.

Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence

Bạn cũng có thể chỉ định địa chỉ email của bạn trên bảng quảng cáo.
Bạn có thể đọc cách gán địa chỉ email cho nguồn lưu lượng trong bài viết – Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Chỉ định số điện thoại đã thêm vào nguồn lưu lượng.

Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence

Khi máy khách gọi đến số này, Bitrix24 sẽ tự động chỉ định Ba bảng quảng cáo làm nguồn lưu lượng trong trường đường dẫn Máy khách.

Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Kết nối các nguồn lưu lượng ngoại tuyến với Sales Intelligence
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19