Ứng dụng máy tính Bitrix24 dành cho Linux

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

 Bitrix24 đã phát hành Ứng dụng Máy tính để bàn Bitrix24 dành cho các hệ thống Linux .

Ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Linux có các tính năng tương tự như Bitrix24 Desktop Apps dành cho Windows và macOS: tác vụ và dự án, trò chuyện và cuộc gọi, Bitrix24.Drive, cũng như chế độ hai cửa sổ.

linux.png

Các bản phân phối được hỗ trợ

Ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Linux hỗ trợ các bản phân phối sau:

  • Ubuntu 20,21,22 (Gnome)
  • Kubuntu 20,22 (KDE)
  • Mint 20 (Mutter)
  • Fedora 35 (Gnome)
  • Fedora 36
  • BaseALT Simply Linux 10.0.900 (Xfce)
  • Rosa 21.1 (KDE)
  • Astra Linux (Orel 2.12)
  • OpenSuse Leap 15.4

Tải xuống ở đâu

Bạn có thể tải xuống Ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Linux DEB và RPM trên trang Ứng dụng Bitrix24Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 32