Kích hoạt quy trình công việc trong danh sách

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Quy trình làm việc là một trong những tính năng quan trọng nhất có sẵn cho Danh sách Bitrix24. Với sự trợ giúp của Workflows, bạn có thể tự động khởi chạy việc thực thi các hành động khác nhau với các thành phần của Danh sách. Nhưng để sử dụng quy trình công việc trong một danh sách, bạn cần kích hoạt chúng trước.

Cách bật quy trình công việc trong danh sách

Mở danh sách> bấm Hành động> Cấu hình cài đặt danh sách.

Hình 1: Cấu hình cài đặt danh sách.

Kích hoạt tùy chọn Kích hoạt quy trình kinh doanh.

Hình 2: Kích hoạt quy trình kinh doanh.

Sau đó, bạn có thể làm việc với quy trình công việc bằng cách nhấp vào nút Cấu hình quy trình công việc.

Hình 3: Cấu hình quy trình công việc.

Di chuyển một danh sách tới quy trình công việc

Nếu danh sách được sử dụng rất thường xuyên và dễ dàng thêm các yếu tố vào danh sách trong Luồng hoạt động, bạn có thể di chuyển danh sách này sang quy trình công việc và làm việc với nó bằng cách sử dụng một mục menu riêng. Không có yếu tố nào trong danh sách sẽ bị mất.

Hình 4: Di chuyển một danh sách tới quy trình công việc

Bạn sẽ không thể di chuyển danh sách trở lại danh sách từ quy trình công việc.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 96