Đổi tên miền

Thời gian đọc dưới 1 phút
Đổi tên miền 3 cấp – * .bitrix24. * , Ví dụ: từ example.bitrix24.com thành test.bitrix24.com , chỉ có thể thực hiện đối với người dùng gói Tiêu chuẩn và Chuyên nghiệp (gói lưu trữ của Công ty và Nhóm).

Để thay đổi miền, quản trị viên Bitrix24 nên tạo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và chỉ định tên miền cũ và tên miền mới.

Xin lưu ý: sau khi thay đổi miền, các dịch vụ sau sẽ ngừng hoạt động:

  • Kênh mở – chúng sẽ được kết nối lại sau khi di chuyển.
  • Tất cả các widget trên trang web (Trò chuyện trực tuyến, biểu mẫu CRM, gọi lại) – chúng nên được cài đặt lại.
  • Ứng dụng webhooks – chúng sẽ cần được tạo lại.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14