Sử dụng Macro trong Biểu thức

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Sử dụng các biến trong URL

Nếu một hành động hỗ trợ  [url] thẻ, bạn có thể sử dụng các biến trong URL:

[url] http: // {= Biến: Miền} / {= Biến: Đường dẫn} [/ url]
Tại đây:

{=Variable:Domain} và  {=Variable:Path} là các macro phân giải miền trang web và đường dẫn.

Tạo liên kết trực tiếp đến trang tác vụ

Sử dụng liên kết này khi tạo thông báo nhắc người dùng thực hiện một tác vụ trong bối cảnh của quy trình kinh doanh hiện tại.

[url] http: // intranet_domain / company / personal / bizproc / {= Workflow: ID} / [/ url]

Tạo liên kết xem tài liệu

Liên kết này sẽ mở một tài liệu để xem. Sử dụng nó trong một thông điệp e-mail khi bạn muốn cung cấp cho người dùng một liên kết trực tiếp đến một tài liệu.

[url] {= Tài liệu: DETAIL_PAGE_URL} [/ url]

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31