Kết nối Google Analytics với Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Google Analytics là một bộ công cụ để thu thập số liệu thống kê, thông tin về khách truy cập trang web và phân tích hiệu quả của hoạt động tiếp thị.

Analytics theo dõi các sự kiện xảy ra trên một trang web. Sự kiện bao gồm các hành động của người dùng, chẳng hạn như lượt xem trang, điền vào biểu mẫu hoặc tải xuống tệp.

θ Các hướng dẫn có hiệu lực đối với Google Analytics 4. Trong Universal Analytics, giao diện có thể hơi khác một chút. Kiểm tra xem kết nối Google Analytics có khả dụng trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Cách analytics được thu thập

Google Analytics tự động thu thập dữ liệu từ trang web mà bạn đã đặt một mã đặc biệt. Dữ liệu này có thể được xem và phân tích trong tài khoản của bạn.

θ Nếu bạn có thắc mắc về việc đăng ký hoặc thiết lập tài khoản Google Analytics, hãy sử dụng thông tin trợ giúp từ Google.

Cách kết nối analytics với trang Bitrix24

Trong trang Google Analytics, hãy chuyển đến Cài đặt tab quản trị và nhấp vào Luồng dữ liệu.

Chọn một luồng dữ liệu mong muốn và đi vào cài đặt.

Sao chép ID luồng.

Mở phần Trang web trong Bitrix24. Chuyển đến cài đặt của trang web mà bạn muốn thu thập số liệu phân tích.

⇒ Nếu bạn bật phân tích trong cài đặt trang web, dữ liệu sẽ được thu thập từ tất cả các trang. Để thu thập số liệu phân tích từ một trang cụ thể, hãy đặt công cụ nhận dạng luồng trong cài đặt của trang đó.

Trong cài đặt, nhấp vào Thêm.

Chỉ định ID luồng và đánh dấu vào các hộp kiểm để có thêm dữ liệu trong analytics

Lưu các thay đổi và xuất bản lại trang web của bạn.

Thống kê hoạt động của người dùng có thể được xem trong tài khoản Google Analytics trong phần Thời gian thực.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 75