Android: Cách khắc phục lỗi ứng dụng

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Khi thành phần của Google được cập nhật, một số ứng dụng Android bắt đầu hoạt động với lỗi. Các dịch vụ như Gmail và TikTok đã bị ảnh hưởng. Các lỗi cũng có thể được quan sát thấy trong quá trình hoạt động của ứng dụng Bitrix24.

Làm thế nào để sửa chữa nó?

Cài đặt bản cập nhật của thành phần WebView hệ thống Android .

Nếu cập nhật không thành công hoặc không khắc phục được lỗi thì điện thoại của bạn sử dụng Google Chrome theo mặc định cho dịch vụ WebView. Trong trường hợp này, bạn cần cập nhật trình duyệt của mình lên phiên bản mới nhất.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49