Nhận thông báo qua email

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Theo mặc định, bạn có thể nhận thông báo của Bitrix24 đến các ứng dụng trang web và máy tính để bàn. Ngoài ra, bạn có thể nhận thông báo đẩy của ứng dụng di động Bitrix24.

Lưu ý rằng thông báo qua email bị tắt theo mặc định, nhưng bạn luôn có thể bật chúng.Xin lưu ý rằng thông báo qua email không được gửi ngay lập tức, chúng được gửi sau 10-15 phút và chỉ khi người dùng chưa xem thông báo. Nếu người dùng trong trình duyệt hoặc ứng dụng trên máy tính để bàn đã đọc thông báo, chúng sẽ không được gửi tới thư.

Bật thông báo qua email

Có hai cách để bật thông báo qua email:

  1. Nhấp vào tên của bạn ở góc trên cùng bên phải> Định cấu hình thông báo .
   emailnotif1.png
 1. Hoặc nhấp vào Cài đặt > Thông báo trong ứng dụng máy tính để bàn hoặc trình nhắn tin web.

  emailnotif2.png

Bạn có thể định cấu hình thông báo qua email cho các tùy chọn và công cụ cụ thể bằng cách sử dụng Chế độ nâng cao .

emailnotif3.png
Thông báo về Điện thoại và Drive
notif1.png

Bật Thông báo Drive để nhận thông báo nếu bất kỳ tệp nào trong thư mục chia sẻ được kết nối với Drive của bạn bị bất kỳ người dùng nào khác thay đổi.

Bật Thông báo qua điện thoại để nhận thông báo nếu:

 • Số dư điện thoại thấp
 • số điện thoại đã bị ngắt kết nối do không thanh toán được
 • bạn không có đủ tín dụng điện thoại để trả tiền thuê số điện thoại
 • số điện thoại đã bị ngắt kết nối hoặc sẽ sớm bị ngắt kết nối
Các mẫu thông báo được tích hợp sẵn trong hệ thống và người dùng không thể tùy chỉnh.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 26