Lặp lại giao dịch và yêu cầu

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khách hàng có thể liên lạc với bạn nhiều lần. Trong trường hợp này, sẽ có một số giao dịch được liên kết với một liên hệ. Trong Bitrix24, các giao dịch như vậy được chia thành hai nhóm: Repeat inquiries và Repeat deals. .

Repeat inquiries

Ví dụ, một khách hàng đã liên hệ với công ty của bạn nhiều lần nhưng không mua gì. Bạn đã chuyển đổi sự quan tâm của khách hàng tiềm năng lại thành giao dịch, nhưng không có giao dịch nào trong số này thành công

Tất cả các giao dịch này được xử lý như là Repeat inquiries. .

Hình 1: Yêu cầu lặp lại

Repeat deals

Khi khách hàng cuối cùng đã mua hàng từ bạn, bạn đã đóng giao dịch thành công. Tất cả các giao dịch của khách hàng này sẽ được tạo trong tương lai, sẽ được đánh dấu là các Repeat deals. .

Hình 2: Giao dịch lặp lại

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 224