Các bản ghi âm cuộc gọi được lưu trữ ở đâu và trong bao lâu?

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Các bản ghi âm cuộc gọi được lưu trữ ở đâu

Ghi âm cuộc gọi có trong Bitrix24.Drive> Company Drive> Telephony – Recorded Calls. 

Quản trị viên Bitrix24 cũng có thể tìm thấy các bản ghi âm cuộc gọi trong phần Điện thoại> Chi tiết cuộc gọi.

Vui lòng đảm bảo rằng người dùng có đủ quyền truy cập vào CRM (đọc) & Company Drive (đọc) để có thể phát các bản ghi âm cuộc gọi.

Bản ghi âm cuộc gọi được lưu trữ trên Drive công ty của tôi trong bao lâu?

Các bản ghi âm cuộc gọi được lưu trữ trong Bitrix24 của bạn cho đến khi bạn quyết định xóa chúng theo cách thủ công. Nếu bạn là người đăng ký gói miễn phí Bitrix24, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng lưu trữ để lưu trữ các bản ghi âm mới.

Kiểm tra xem có bao nhiêu bản ghi cuộc gọi có sẵn trong gói của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30