Quan sát viên cho Khách hàng tiềm năng (Leads) và Giao dịch (Deals)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể thêm người quan sát vào một khách hàng tiềm năng hoặc một thỏa thuận. Người quan sát này có thể xem phần tử CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của phần tử CRM.

observers1

Cách thức hoạt động

Có một trường Quan sát (Observer) ở dạng Khách hàng tiềm năng (Leads) hoặc thỏa thuận (Deals). Nhấp vào Thêm người quan sát (Add observer) để thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng / giao dịch này.

observers2

Nếu không có trường Người quan sát trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / giao dịch, hãy nhấp vào Chọn trường > Người quan sát.

observers7

Chọn nhân viên mà bạn muốn trở thành người quan sát và nhấp vào Lưu (Save).

observers3
Những nhân viên này sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận này trong danh sách và sẽ có thể xem nó.

Trò chuyện trong thẻ yếu tố CRM

Người có trách nhiệm hoặc người quan sát có thể mời đồng nghiệp đến một cuộc trò chuyện đặc biệt.

observers8
Tất cả các đồng nghiệp được mời để trò chuyện này tự động trở thành quan sát viên.

observers4
Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia trò chuyện.

observers5

Nếu bạn thêm người quan sát khi trò chuyện đã được tạo, anh ta sẽ không tự động được thêm vào trò chuyện. Để được thêm vào trò chuyện, người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong thẻ phần tử CRM.

observers6

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31