Giới hạn CRM Analytics

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

CRM Analytics cho phép xây dựng nhiều báo cáo khác nhau: kênh bán hàng, báo cáo hiệu suất của nhân viên, báo cáo xu hướng bán hàng, …

Đọc thêm trong bài viết – CRM Analytics.

Dữ liệu báo cáo CRM Analytics có thể được lọc theo bất kỳ lĩnh vực nào, bạn có thể so sánh dữ liệu của các giai đoạn báo cáo khác nhau, theo dõi quá trình bán hàng từ giai đoạn khách hàng tiềm năng mới đến giai đoạn giao dịch đã đóng. Tất cả các quy trình này tạo ra dung lượng lớn cho các máy chủ và ảnh hưởng đến hiệu suất.

Vì lý do này, chúng tôi phải giới hạn số lượng các yếu tố trong mỗi báo cáo.

Ví dụ: bạn là người đăng ký gói Chuyên nghiệp, do đó bạn có thể xây dựng Kênh bán hàng có chuyển đổi trong CRM Analytics chỉ khi có ít hơn 100.000 khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Tìm hiểu thêm về các giới hạn cho gói của bạn – Giá cả trên đám mây.

Phải làm gì nếu tôi đã đạt đến giới hạn?

Bạn có thể xóa các yếu tố không cần thiết.

Ví dụ: xóa các giao dịch đã bị đóng hơn một năm trước. Để làm điều đó, nhấp vào CRM >  Ưu đãi > bộ lọc giao dịch vào ngày kết thúc (CRM > Deals > filter deals by the end date).

Chọn giao dịch như vậy và xóa chúng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 52