Cửa hàng trực tuyến: Quy tắc tự động hóa cho nhân viên

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 cho phép tự động hóa việc xử lý đơn đặt hàng, thông báo cho khách hàng của bạn về trạng thái đơn đặt hàng của họ, tạo nhiệm vụ cho nhân viên của bạn, v.v.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Gồm có ba nhóm:

  • Quy tắc tự động hóa cho nhân viên – chỉnh sửa biểu mẫu phần tử, chạy quy trình làm việc, tạo tác vụ, thông báo cho nhân viên, v.v.
  • Các quy tắc tự động hóa giao tiếp ứng dụng khách – gửi email hoặc SMS hoặc thực hiện cuộc gọi tự động cho khách hàng.
  • Kích hoạt – thay đổi trạng thái đơn hàng.

Chuyển đến phần Cửa hàng trực tuyến > Đơn hàng> Quy tắc tự động hóa.

automationonline1.jpg

Nhấp vào nút Định cấu hình quy tắc tự động hóa để định cấu hình trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa.

automationonline2.jpg

Các quy tắc tự động hóa hoạt động như thế nào?
Quy tắc tự động hóa được kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được thay đổi cho trạng thái nơi quy tắc tự động hóa được thêm vào. Ngay sau khi đơn đặt hàng được chuyển sang trạng thái khác, các quy tắc tự động hóa của trạng thái đơn đặt hàng trước đó sẽ ngừng hoạt động.Tất cả các quy tắc tự động hóa đều có tùy chọn sau quy tắc tự động hóa trước đó. Bạn nên bật tùy chọn này nếu bạn cần thực hiện một số hành động tuần tự. Ví dụ: tạo một số đơn đặt hàng và gửi cho khách hàng ngay lập tức. Nếu tùy chọn bị vô hiệu hóa, thì tất cả các quy tắc tự động hóa ở trạng thái đơn hàng hiện tại sẽ hoạt động đồng thời.

automationonline3.jpg
Hoạt động
Quy tắc tự động hóa thêm một hoạt động vào đơn đặt hàng.
automationonlineemployee1.jpg

Hoạt động sẽ được hiển thị trong thẻ đặt hàng.

automationonlineemployee2.jpg
Ghi vào nhật ký
Quy tắc tự động hóa sẽ thêm một thông báo được chỉ định vào nhật ký đơn hàng.
automationonlineemployee3.jpg

Nội dung tin nhắn được chỉ định sẽ được thêm vào thẻ đặt hàng> Lịch sử.

automationonlineemployee4.jpg
Thêm bình luận
Quy tắc tự động hóa thêm nhận xét vào dòng thời gian của thẻ đặt hàng.

automationonlineemployee5.jpg
Thêm tin nhắn vào Luồng hoạt động
Quy tắc tự động hóa thêm thông báo vào Nguồn cấp dữ liệu.

automationonlineemployee6.jpg
Cho phép giao hàng
Quy tắc tự động hóa đánh dấu một đơn đặt hàng là Đã chấp thuận giao hàng cho tất cả các lô hàng của đơn đặt hàng.
automationonlineemployee7.jpg
Thanh toán, giao hàng, hủy đơn hàng
Quy tắc tự động hóa đánh dấu một đơn đặt hàng là Đã thanh toán, Đã giao hàng, Đã hủy đối với tất cả các lô hàng theo đơn đặt hàng.
automationonlineemployee8.jpg
Thay đổi người có trách nhiệm
Quy tắc tự động hóa thay đổi người chịu trách nhiệm về đơn đặt hàng.
automationonlineemployee9.jpg
Thay đổi trạng thái
Quy tắc tự động hóa thay đổi trạng thái của đơn đặt hàng.
automationonlineemployee10.jpg
Kiểm soát, thông báo
Quy tắc tự động hóa sẽ gửi thông báo đến nhân viên đã chọn. Sự khác biệt giữa hai quy tắc tự động hóa là người gửi có thể được định cấu hình trong quy tắc Tự động hóa thông báo nhưng không có trong quy tắc Tự động hóa điều khiển.
automationonlineemployee11.jpg

Tạo tài liệu CRM
Quy tắc tự động hóa tạo tài liệu CRM dựa trên mẫu đã chọn.
automationonlineemployee12.jpg
Tạo mục danh sách
Quy tắc tự động hóa tạo mục danh sách trong danh sách đã chọn.

automationonlineemployee13.jpg
Xóa bản ghi CRM
Quy tắc tự động hóa xóa bản ghi CRM nếu một đơn đặt hàng không được thanh toán .

automationonlineemployee14.jpg

Thông tin chi tiết, Thông tin nhân viên
Quy tắc tự động hóa lấy thông tin từ chi tiết liên hệ / công ty hoặc thông tin về nhân viên.

automationonlineemployee15.jpg
Chỉnh sửa phần tử, Chỉnh sửa chi tiết
Quy tắc tự động hóa chỉnh sửa phần tử hoặc chỉnh sửa chi tiết.

automationonlineemployee16.jpg
Chỉnh sửa mục danh sách
Quy tắc tự động hóa sẽ chỉnh sửa mục trong danh sách đã chọn.

automationonlineemployee17.jpg
Chỉnh sửa lô hàng
automationonlineemployee18.jpg

Quy tắc tự động hóa sẽ chỉnh sửa trường Lô hàng trong thẻ đơn đặt hàng.

automationonlineemployee19.jpg
Gửi SMS hoặc email cho nhân viên
Quy tắc tự động hóa sẽ gửi một tin nhắn SMS hoặc email đến một nhân viên. Đối với giao tiếp với khách hàng, hãy sử dụng các quy tắc tự động hóa tương tự nhưng trong phần Giao tiếp với khách hàng .

automationonlineemployee20.jpg
Tạo mã

Quy tắc tự động hóa tạo mã theo các quy tắc được chỉ định.

automationonlineemployee21.jpg

Mã này có thể được sử dụng nếu một quy tắc tự động hóa khác được thêm vào cùng một trạng thái đơn hàng và sau khi tùy chọn quy tắc tự động hóa trước đó được bật.

automationonlineemployee22.jpg
Đọc mục danh sách
Quy tắc tự động hóa đọc mục danh sách trong danh sách đã chọn.

automationonlineemployee23.jpg
Chạy quy trình làm việc
Quy tắc tự động hóa chạy quy trình làm việc đã chọn.

automationonlineemployee24.jpg
Lên lịch cuộc gọi, Lên lịch cuộc họp
Quy tắc tự động hóa lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc họp. Nó có thể được hiển thị trong phần Hoạt động .

automationonlineemployee25.jpg
Đặt trạng thái lô hàng
Quy tắc tự động hóa đặt trạng thái lô hàng.

automationonlineemployee26.jpg
Nhiệm vụ
Quy tắc tự động hóa tạo ra một tác vụ.

automationonlineemployee27.jpg
Chờ đợi
Quy tắc tự động hóa được kích hoạt bởi bất kỳ hoạt động nào từ khách hàng hoặc sau một thời gian cụ thể và gửi thông báo đến nhân viên chịu trách nhiệm.

automationonlineemployee28.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19