Mẫu nhiệm vụ (Tasks templates)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Nếu bạn thêm một mẫu nhiệm vụ tương tự nhau và thêm thường xuyên, bạn không cần phải tạo nó lại từ đầu mỗi khi bạn cần. Chỉ cần tạo một mẫu nhiệm vụ và thêm các nhiệm vụ theo cách thủ công hoặc tự động ngay lập tức.

Cách thêm mẫu nhiệm vụ

Mở phần Task > nhấp vào More > Templates > Add.

Hình 1: Mở phần Task > nhấp vào More > Templates > Add.

Điền các mẫu nhiệm vụ. Tất cả các cài đặt sẽ được lưu và bạn không cần điền mẫu nhiệm vụ này mỗi lần sử dụng. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ đã tạo bất cứ lúc nào.

Quản trị viên có thể sử dụng mẫu nhiệm vụ này cho nhân viên mới. Nhấp vào Options > chọn Task template for a new employee. Nhiệm vụ này sẽ được tự động thêm cho nhân viên mới.

taskstemplates5.png
Hình 2: Nhấp vào Options > chọn Task template for a new employee.

Tùy chọn này chưa có sẵn trong Bitrix24 On – Premise

Lặp lại nhiệm vụ

Chú ý: Tùy chọn này chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng gói Commercial Plans.

Bạn có thể cài đặt định hình mẫu nhiệm vụ để nhiệm vụ có thể được tự động tạo và lặp lại. Chỉ cần bật tùy chọn Repeat task.

taskstemplates2.png
Hình 3: Để cài đặt định hình mẫu nhiệm vụ bật tùy chọn Repeat task.

Cài đặt định hình khi bạn muốn thêm nhiệm vụ và nó sẽ được tự động thêm vào thời điểm được chỉ định.

Cài đặt định hình thời gian

Chỉ định thời gian mà nhiệm vụ cần được hoàn thành trong phần Deadline in. Bitrix 24 sẽ tự động đặt thời hạn khi nhiệm vụ được tạo.

taskstemplates3.png
Hình 4: Bitrix24 sẽ tự động đặt thời hạn khi nhiệm vụ được tạo.

Quyền truy cập vào mẫu nhiệm vụ

Cài đặt định hình quyền truy cập vào mẫu của bạn nếu bạn muốn nhân viên khác cũng sử dụng mẫu này.

taskstemplates4.png
Hình 5: Hai cấp độ có sẵn để cài đặt quyền truy cập vào mẫu nhiệm vụ

Có hai cấp độ có sẵn:

  • Truy cập mẫu nhiệm vụ đầy đủ (Full task template access ): Nhân viên sẽ có thể chỉnh sửa và sử dụng mẫu này.
  • Đọc mẫu nhiệm vụ (Read task template ): Nhân viên chỉ có thể sử dụng và đọc mẫu này và không thể chỉnh sửa nó.

Nhiệm vụ với mẫu nhiệm vụ phụ

Nhiệm vụ với mẫu nhiệm vụ phụ này chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng gói Commercial Plans.

Nhiệm vụ phụ hữu ích khi mà có sử kiểm soát chặt chẽ đối với những nhiệm vụ có tính phức tạp. Các nhiệm vụ này có thể chia ra thành nhiều nhiệm vụ đơn giản để hợp lý hóa quá trình của công việc.

Điều quan trọng là các nhiệm vụ này có thể được giao cho nhiều nhân viên hoặc bộ phận khác nhau, mang lại sự linh hoạt của quá trình kinh doanh cơ bản đến cấp độ cao hơn.

Để thêm các nhiệm vụ phụ vào mẫu nhiệm vụ, hãy sử dụng một trong các tùy chọn sau:

1, Trong mẫu nhiệm vụ mở More > Subtask > Teamplate

2, Mở trang mẫu nhiệm vụ nhấn More > Add subtemplate

Quan trọng: Mẫu nhiệm vụ chính (Mẫu nhiệm vụ cơ sở) hoạt động như một nhóm chứa các nhiệm vụ độc lập với nhau.

Sau khi mẫu được tạo, bạn có thể dễ dàng thêm nhiệm vụ mới bằng cách sử dụng mẫu nhiệm vụ đẫ có từ trang nhiệm vụ chính (Tasks)

Hình 6: Bấm vào New task > New task using template
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 609