Báo cáo phân tích bán hàng thông minh

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể xem báo cáo phân tích Sales Intelligence trong phần CRM Analytics —> Sales Intelligence.

1. ROI quảng cáo

Báo cáo đầu tiên cho thấy hiệu quả của từng nguồn lưu lượng. Nguồn lưu lượng nào kiếm được nhiều tiền hơn? Nguồn lưu lượng nào có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn?

Báo cáo phân tích bán hàng thông minh
Báo cáo phân tích bán hàng thông minh

Ở đây bạn có thể thấy một loại kênh bán hàng được chia thành các phần. Mỗi phần là viết tắt của một kênh lưu lượng. Ngoài ra, bạn có thể xem tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.
Ví dụ: chúng ta có thể thấy rằng có hai khách hàng từ Instagram, một trong số họ có được từ khách hàng tiềm năng đến giao dịch. Vì vậy, tỷ lệ chuyển đổi Instagram là 50%.

Báo cáo phân tích bán hàng thông minh
Báo cáo phân tích bán hàng thông minh

Bạn cũng có thể xem các dữ liệu này trong chế độ xem bảng:

Báo cáo phân tích bán hàng thông minh
Báo cáo phân tích bán hàng thông minh

Bảng này cho biết có bao nhiêu khách hàng tiềm năng, giao dịch và giao dịch giành được đã được tạo từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và tổng số giao dịch giành được.

2. Báo cáo giao thông

Báo cáo thứ hai cho thấy các nhà quản lý hiệu quả làm việc như thế nào với từng nguồn lưu lượng.
Tại đây bạn có thể thấy một kênh bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.

Báo cáo phân tích bán hàng thông minh
Báo cáo phân tích bán hàng thông minh

Những dữ liệu này cũng được trình bày trong chế độ xem bảng. Bạn có thể xem thông tin về mỗi người quản lý ở đó.

Báo cáo phân tích bán hàng thông minh
Báo cáo phân tích bán hàng thông minh
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 163