Kết nối bình luận Facebook

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể kết nối các bình luận Facebook với Bitrix24 và trả lời các bình luận trên các bài đăng trên Facebook của bạn trong Bitrix24 Messenger.

Bước 1: Nhấp vào Facebook: Nhận xét trong phần Trung tâm liên hệ .

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook

Bước 2: Chọn kênh liên lạc mà bạn muốn kết nối các bình luận Facebook và nhấp vào Kết nối .

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook
Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn không có trang Facebook, nhấp vào Tạo. Nếu trang Facebook không được hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối nó với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công. Đọc thêm trong bài viết – Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24.

Bước 4: Chọn một trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấp vào Kết nối .

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook

Trang Facebook của bạn được kết nối với Bitrix24.

Làm thế nào nó hoạt động

Khách hàng của bạn để lại nhận xét trên trang Facebook của bạn.

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook

Bạn nhận được một tin nhắn trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của bạn.

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook

Câu trả lời của bạn được hiển thị dưới dạng một bình luận trên Facebook.

Kết nối bình luận Facebook
Kết nối bình luận Facebook

Nếu không có ứng dụng khách nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt kênh mở).

Lưu ý:

 • Khi quản trị viên Bitrix24 kết nối trang Facebook, trang quản trị viên hiện đang đăng nhập để được kết nối.
 • Khi bạn ngắt kết nối người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt kênh mở, trang Facebook cũng bị ngắt kết nối.
 • Khi người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.
 • Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm!).
 • Chỉ nhận xét cho các bài đăng trên Trang Facebook sẽ được gửi tới Bitrix24.
 • Ủy quyền trang Facebook vẫn hoạt động trong 60 ngày. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt kết nối sau 60 ngày này, bạn cần đăng nhập lại vào cùng một tài khoản Facebook.
 • Bất kỳ quản trị viên Bitrix24 nào cũng có thể kết nối / ngắt kết nối các trang Facebook nếu anh ấy / cô ấy có quyền truy cập vào cài đặt Kênh mở.
 • Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với các kênh mở trong một số Bitrix24. Chỉ có một cái được kết nối cuối cùng sẽ hoạt động.
 • Nếu tin nhắn của bạn chứa hơn 4096 ký tự, nó sẽ được gửi tách.
 • Bạn có thể chỉnh sửa / xóa nhận xét của mình và xóa nhận xét của khách hàng trong kênh mở này.
 • Trả lời của mọi người cho các bình luận được hiển thị trong các cuộc trò chuyện riêng biệt trong Bitrix24 (một người – một cuộc trò chuyện) và được tự động thêm vào CRM.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 72