Nhập và xuất mẫu qui trình Workflow

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Bitrix24, bạn có thể nhập hoặc xuất các mẫu quy trình công việc.

Để làm điều đó, hãy mở workflow mà bạn muốn nhập / xuất> nhấp vào Hành động> Đặt cấu hình workflow ( Actions > Configure workflows ).

workflowexportimport1.png

Trong menu ngữ cảnh, nhấp vào Chỉnh sửa .

workflowexportimport2.png

Nhấp vào nút Xuất hoặc Nhập .

workflowexportimport3.png

Bạn cần có quyền truy cập quản trị để xuất hoặc nhập các mẫu quy trình workflow.

Trước khi nhập mẫu quy trình vào tài khoản Bitrix24 khác, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo cùng loại tài liệu trên tài khoản đó.

Chú ý: Bạn không thể xuất mẫu workflow cho một loại tài liệu sang workflow cho loại tài liệu khác. Ví dụ: không thể xuất mẫu quy trình làm việc cho CRM sang Danh sách.
Do một số tính năng quan trọng của danh sách mô-đun, việc nhập mẫu dòng công việc cho chúng cần phải được thực hiện với một số điều kiện nhất định.

Cách dễ nhất là ban đầu tạo và định cấu hình danh sách, trường và mẫu qui trình workflow:

  • Thêm các trường tùy chỉnh vào danh sách ban đầu không phải trong giao diện danh sách mà ngay trong Trình thiết kế quy trình nghiệp vụ ( Business Process Designer ).
  • Sau khi xuất mẫu từ danh sách ban đầu sang danh sách mới, hãy đảm bảo kiểm tra tất cả các hành động sử dụng trường tùy chỉnh.

Nếu các trường tùy chỉnh trong danh sách ban đầu được tạo trong giao diện danh sách, thì đây là thuật toán để nhập mẫu:

  • Tạo và cấu hình một danh sách mới theo cùng một cách với danh sách ban đầu.
  • Tạo và định cấu hình các trường tùy chỉnh trong giao diện danh sách theo cách giống như trong danh sách ban đầu.
  • Chỉ định các ID giống nhau cho các trường tùy chỉnh và giá trị của chúng như trong danh sách ban đầu.
  • Nhập mẫu quy trình workflow.
  • Kiểm tra mẫu đã nhập, đặc biệt là các hành động sử dụng trường tùy chỉnh.

Phần mở rộng tệp .bpt được sử dụng khi nhập / xuất các mẫu quy trình.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 95