Xuất dữ liệu CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Có thể dễ dàng xuất danh sách các địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, khách hàng tiềm năng, báo giá hoặc hóa đơn của Bitrix24. Trước hết, hãy đảm bảo chuyển sang chế độ xem Danh sách. Nếu không, tùy chọn xuất sẽ không khả dụng. Nhấp vào Danh sách:

Ví dụ: chọn một trong các tùy chọn xuất có sẵn cho danh bạ bằng cách nhấp vào nút bánh răng:

⊗ Quan trọng: bạn có thể xuất danh sách khách hàng tiềm năng CRM, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch với các giá trị trường tùy chỉnh. Xin lưu ý rằng không thể xuất các hoạt động CRM. Xuất khẩu không có sẵn cho danh mục sản phẩm.

Xuất trường tùy chỉnh

Để có thể xuất bản ghi CRM (khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch) với tất cả các giá trị trường, bao gồm các trường tùy chỉnh, trước tiên bạn cần định cấu hình chế độ xem danh sách CRM.

Đây là cách thực hiện:

  • đi đến chế độ xem Danh sách cho các bản ghi CRM của bạn;
  • nhấp vào nút bánh răng ở phía trên bên trái phía trên danh sách:

  • chọn các trường bạn muốn được xuất trong Cài đặt dạng xem danh sách> bấm Apply.

Bây giờ các trường đã chọn được thêm vào danh sách và có thể được xuất.

Không phải tất cả các địa chỉ liên lạc đã được xuất đi

Có thể một số liên hệ của bạn có tùy chọn Sử dụng trong xuất danh bạ bị vô hiệu hóa. Đây là cách bạn có thể làm cho tất cả các liên hệ tham gia xuất đi:

  • Mở Bộ lọc phía trên danh sách liên lạc và thêm trường “Đánh dấu để xuất”:

  • Lọc tất cả các liên hệ của bạn theo tham số Đánh dấu cho xuất = không:

  • Sau khi bạn có danh sách các liên hệ không tham gia xuất, chọn hành động> Bao gồm trong export:

Số lượng giao dịch xuất khẩu nhiều hơn số lượng giao dịch (Deals) thực tế

Điều này xảy ra khi thỏa thuận (deal) có một số sản phẩm bên trong. Ví dụ. nếu thỏa thuận (deal) có 2 sản phẩm, giao dịch (deal) đó sẽ được hiển thị trong tệp xuất Excel hai lần.

Báo cáo xuất đi

Bạn có thể xuất báo cáo riêng lẻ từ CRM> Báo cáo:

⊗ Quan trọng: không thể xuất báo cáo phân tích sáng sủa (chế độ xem báo cáo cho khách hàng tiềm năng (leads), giao dịch (deals), hóa đơn (invoices)) vào lúc này.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 857