Tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể sử dụng các biểu mẫu web CRM của mình trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook . Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi tới Bitrix24 CRM và một khách hàng tiềm năng mới được tạo.

Làm thế nào nó hoạt động

Mở phần Trung tâm liên hệ > nhấp vào Quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook > chọn một biểu mẫu web CRM mà bạn muốn sử dụng hoặc tạo một biểu mẫu mới.

Hình 1: Cách tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook

Nhấp vào Kết nối và đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

*Khi kết nối trang Facebook của bạn với Bitrix24 lần đầu tiên, bạn cần cấp quyền Bitrix24 để quản lý các trang của mình.

Hình 2: Cách tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook

Chỉ định tên biểu mẫu Facebook và chọn một trang Facebook mà biểu mẫu sẽ được sử dụng.

Sau đó nhấp vào Liên kết với Facebook.

Hình 3: Cách tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook

Xong! Thêm biểu mẫu vào quảng cáo Facebook của bạn và nhận thêm khách hàng tiềm năng trong Bitrix24.

Bạn có thể hủy liên kết trang Facebook của bạn trong cùng một cửa sổ.

Hình 4: Cách tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook

Để xem danh sách các biểu mẫu web Bitrix24 CRM được kết nối, nhấp vào Công cụ xuất bản> Thư viện biểu mẫu.

Hình 5: Cách tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook

*Bạn cũng có thể tích hợp Quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook với Bitrix24 bằng cách nhấp vào CRM> biểu mẫu CRM > chọn biểu mẫu web> nhấp vào Quảng cáo Facebook.

Hình 6: Cách tích hợp quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 46