Quyền truy cập trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập Trang web: ai có thể truy cập phần này hoặc những hành động nào có thể được thực hiện bởi những người dùng cụ thể với các trang web của bạn được tạo trong Bitrix24.

Lưu ý: Kiểm tra xem các quyền truy cập các trang web có khả dụng trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Làm thế nào nó hoạt động

Nhấp vào Trang web —> Quyền truy cập.

Trước hết, bạn cần thêm một Vai trò. Mỗi vai trò có thể có các quyền truy cập khác nhau. Sau đó, chỉ định vai trò này cho người dùng hoặc phòng ban.

Để thêm một vai trò mới, hãy nhấp vào Thêm:

Chỉ định tên Vai trò và định cấu hình quyền truy cập cho vai trò này.

θ Nhấp vào Thêm quyền trang web để định cấu hình quyền truy cập trang web cụ thể.

Nhấp vào Lưu> Thêm quyền truy cập và chỉ định vai trò này cho nhân viên hoặc phòng ban.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 138