Đặt hàng trên trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Hãy xem cách khách hàng của bạn đặt hàng trên trang web Cửa hàng trực tuyến của bạn.

Đặt hàng.

Khách hàng của bạn chọn một sản phẩm mà họ muốn mua> chỉ định số lượng và nhấp vào Mua.

Nếu sản phẩm không có sẵn hoặc bạn chưa chỉ định giá của nó, nút Mua sẽ không được hiển thị.
orderwebsite1.png

Các sản phẩm đã chọn sẽ được thêm vào giỏ hàng và khách hàng của bạn có thể tiến hành Thanh toán .

orderwebsite2.png

Khách hàng kiểm tra giá và có thể áp dụng một phiếu giảm giá để được giảm giá.

orderwebsite3.png

Tiếp theo, khách hàng nhập vị trí địa chỉ của mình.

orderwebsite4.png

Sau đó, khách hàng cần phải chọn phương thức vận chuyển.

orderwebsite5.png
Đọc thêm về cách tạo Dịch vụ Giao hàng trong bài viết – Tạo dịch vụ giao hàng.

Bước tiếp theo, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán.

orderwebsite6.png
Đọc thêm về cách thêm phương thức thanh toán trong bài viết – Thêm hệ thống thanh toán .

Khách hàng nhập thông tin liên hệ và nhấp vào Thanh toán .

orderwebsite7.png

Theo dõi tình trạng đơn hàng

Khách hàng của bạn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng bằng cách nhấp vào Đơn hàng hiện tại trong khu vực cá nhân.

orderwebsite8.png orderwebsite9.png

Xử lý đơn đặt hàng trong CRM

Cửa hàng trực tuyến của bạn được kết nối với Bitrix24 CRM. Không cần cài đặt bổ sung.

Khi khách hàng của bạn đặt hàng trên trang web, đơn hàng này ngay lập tức xuất hiện trong phần Cửa hàng trực tuyến > Đơn hàng .

orderwebsite10.png

Nhấp vào đơn đặt hàng trong danh sách để xem thông tin đầy đủ về đơn hàng.

orderwebsite11.png
Khi khách hàng đặt hàng, công ty hoặc địa chỉ liên hệ sẽ được tạo tự động.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31