Thêm khối vào tất cả các trang

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tác giả: Andrey Glushkov

Đôi khi bạn cần thêm một số khối vào tất cả các trang web. Bạn có thể làm điều đó bằng cách định cấu hình mẫu Trang trong phần Tùy chọn trang.

Làm thế nào để làm điều đó

Ví dụ, hãy tạo hai trang: một trang có chân trang và trang còn lại có tiêu đề đầu trang. Các trang này sẽ được sử dụng làm khu vực khi định cấu hình mẫu trang.

  • Tiêu đề đầu trang.
    Thêm khối vào tất cả các trang
    Thêm khối vào tất cả các trang
  • Chân trang.
    Thêm khối vào tất cả các trang
    Thêm khối vào tất cả các trang
∞ Khu vực có thể bao gồm một số khối. Không cần thiết phải xuất bản các trang được sử dụng làm khu vực.

Sau đó nhấp vào Cài đặt> Tùy chọn trang> Khác> Mẫu trang> chọn mẫu trang> chọn các trang sẽ được sử dụng làm khu vực.

Thêm khối vào tất cả các trang
Thêm khối vào tất cả các trang

Lưu thay đổi. Những khu vực này sẽ được thêm vào tất cả các trang khác.

Thêm khối vào tất cả các trang
Thêm khối vào tất cả các trang

Định cấu hình mẫu trang

Bạn có thể định cấu hình một mẫu cho một trang riêng sẽ khác với mẫu trang. Nhấp vào Cài đặt —> Tùy chọn trang —> Khác —> nhấp vào Áp dụng cho trang này trong phần Mẫu trang —> chọn mẫu.

Thêm khối vào tất cả các trang
Thêm khối vào tất cả các trang

Bạn có thể chỉnh sửa các khu vực đã chọn cho mỗi trang. Những thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng cho trang đã chọn.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 64