Tiện ích trang web: trò chuyện, biểu mẫu web và gọi lại

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Tiện ích Bitrix24 có thể hợp nhất tất cả các kênh liên lạc kỹ thuật số với khách hàng của bạn trong tài khoản Bitrix24 gồm các tùy chọn trò chuyện, biểu mẫu web, gọi điện lại. Bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào ở trên để khách hàng liên lạc với bạn. Dưới đây là những lợi thế mà các tiện ích mang lại:

  • Trò chuyện trực tiếp, gọi lại, biểu mẫu CRM – bất cứ điều gì bạn cần để duy trì kết nối với khách hàng của mình.
  • Các tiện ích sẽ cải thiện toàn bộ trang web chuyển đổi và tăng doanh số.
  • Thêm mã tiện ích vào trang web của bạn.
  • Trang web sẽ hiển thị nút tiện ích.
  • Khách truy cập sẽ nhấp vào nút và chọn một phương tiện liên lạc ưa thích: trò chuyện trực tiếp, gọi điện thoại hoặc hình thức web.
Hình 1: Tiện ích Bitrix24

Tiện ích Bitrix24 có sẵn cho tất cả các gói Bitrix24 và tương thích với bất kỳ trang web nào. Tùy chọn trò chuyện và gọi lại trực tuyến thì miễn phí, cuộc gọi lại được tính như cuộc gọi đi khi cuộc gọi được thực hiện.

Cài đặt tiện ích

Mở CRM> Khác> Tiện ích trang web.

Hình 2: Hướng dẫn cài đặt tiện ích

Sử dụng tùy chọn tạo tiện ích để thêm cái mới.

Hình 3: Hướng dẫn cài đặt tiện ích

Tiện ích tiêu chuẩn đã có sẵn theo ý của bạn. Người dùng có quyền truy cập quản trị có thể chỉnh sửa các tiện ích tiêu chuẩn hoặc tạo riêng cho họ bất cứ lúc nào.

Hình 4: Hướng dẫn cài đặt tiện ích

Sau khi bạn điền và lưu biểu mẫu, bạn có thể nhúng mã tiện ích vào trang web của mình.

Cách tạo một tiện ích mới

Tạo biểu mẫu tiện ích sẽ mở trong một bảng trượt mới.

Hình 5: Tạo biểu mẫu tiện ích

Cài đặt tiện ích cho phép bạn kích hoạt một hoặc tất cả tùy chọn (trò chuyện trực tuyến (qua Kênh mở Bitrix24), gọi lại, biểu mẫu web) cùng một lúc. Biểu tượng tiện ích & màu nền và vị trí trang web có thể dễ dàng được cấu hình tại cùng một trang:

Đặt vị trí trang web:

Hình 6: Đặt vị trí trong trang web 

*Người đăng ký gói thương mại Bitrix24 có thể xóa Chữ ký được cung cấp bởi Bitrix24 khỏi mẫu tiện ích trang web.

Hình 7: Cài đặt hiển thị tiện ích

Chọn tùy chọn ngôn ngữ sẽ xác định ngôn ngữ mặc định nào sẽ được sử dụng trong tiện ích trang web của bạn.

*Quan trọng: một số ngôn ngữ từ danh sách chưa có sẵn cho tiện ích trang web, nhưng sẽ sớm được thêm vào. Xin lưu ý rằng tiện ích trang web sẽ không tự động dịch các văn bản tùy chỉnh mà bạn đã thêm thủ công.

Thiết bị di động – Tùy chọn ẩn trên di động  cho phép bạn ẩn widget khỏi các  khách hàng duyệt web của bạn từ các thiết bị di động.

Định cấu hình thời gian làm việc yêu thích & cài đặt tiện ích hiển thị cho các phần tiện ích khác nhau trong trang web của bạn – Trò chuyện trực tuyến, biểu mẫu CRM hoặc biểu mẫu gọi lại.

Hình 8: Định cấu hình thời gian làm việc yêu thích và cài đặt tiện ích hiển thị 

Thời gian làm việc yêu thích – tiện ích sẽ chỉ được hiển thị trong giờ làm việc được định cấu hình tại đây.

Hình 9: Thời gian làm việc yêu thích

Cài đặt hiển thị tiện ích – chọn các trang web trên đó mỗi tùy chọn (trò chuyện, biểu mẫu web và cuộc gọi lại) sẽ được hiển thị.

Hình 10: Cài đặt hiển thị tiện ích

Tin nhắn chào mừng tự động  – chọn các trang sẽ hiển thị thông điệp chào mừng tới khách hàng của bạn và tải lên một hình ảnh và tùy chỉnh văn bản để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Hình 11: Tin nhắn chào mừng tự động
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19