Hướng dẫn sử dụng Bitrix

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Menu
You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Hãy tìm hiểu cách định cấu hình Tài khoản Instagram để sử dụng nó trong Sales Intelligence.

1. Định cấu hình tài khoản Instagram trong Bitrix24

Nhấp vào Sales Intelligence —> Instagram —> chỉ định mã UTM đặc biệt.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

Chỉ định số điện thoại cho Tài khoản Instagram.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

Chỉ định một địa chỉ email cho Tài khoản Instagram.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

Sau đó định cấu hình địa chỉ email và số điện thoại hoán đổi trên trang web của bạn.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

2. Định cấu hình tài khoản Instagram

Mở tài khoản Instagram của bạn —> nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

Chỉ định địa chỉ email, số điện thoại và thêm liên kết trang web của bạn bằng mã UTM đặc biệt.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

Thông tin này sẽ được hiển thị trong hồ sơ.

Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence
Kết nối tài khoản Instagram với Sales Intelligence

Tài khoản Instagram của bạn được định cấu hình và sẵn sàng hoạt động với Bitrix24 Sales Intelligence.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25