Lần đầu ra mắt: đổi tên tài khoản Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Khi một tài khoản được tạo, nó sẽ được đặt một tên ngẫu nhiên, ví dụ: b24-aokwy2 .bitrix24.com 

Bạn có thể đổi tên này thành tên phù hợp hơn, chẳng hạn như mycompany .bitrix24.com . Nếu miền này có sẵn, bạn có thể thay đổi miễn phí một lần .

Quản trị viên có thể thay đổi tên của Bitrix24.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30