Chuyển giấy phép Bitrix24 On-Premise sang mô hình đăng ký

You are here:
Thời gian đọc 4 phút

Thay đổi cấp phép On-Premise cho khách hàng

Để tiếp tục cung cấp các bản cập nhật sản phẩm chất lượng và kịp thời, chúng tôi sẽ chuyển giấy phép Bitrix24 On-Premise sang mô hình đăng ký từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.

Mặc dù giá của tất cả các phiên bản vẫn giữ nguyên, nhưng việc gia hạn sản phẩm hàng năm của bạn được tính bằng 25% giá phiên bản, điều này là bắt buộc.

Điều gì sẽ thay đổi?

 • Giấy phép tại chỗ của Bitrix24 sẽ chuyển sang đăng ký bắt buộc hàng năm thay vì trả phí một lần với quyền truy cập trả phí tùy chọn vào các bản cập nhật.
 • Phiên bản Bitrix24 On-Premise Enterprise Unlimited mới sẽ không còn có sẵn để mua.
 • Dưới đây là tóm tắt về những thay đổi lớn đối với Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) , sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2022:
  1. Chúng tôi thường cập nhật văn bản của các điều khoản, thêm cấu trúc cho các phần và thay đổi thứ tự của các phần khi cần thiết.
  2. EULA đã được bổ sung phần “Định nghĩa” ở phần đầu, nhằm mục đích giúp dễ hiểu hơn về EULA.
  3. Phần 2 được bổ sung với các điều kiện sử dụng đặc biệt cho các thành phần Sản phẩm (vui lòng tham khảo §2.1.3.).
  4. Quy tắc chuyển đổi để Gia hạn và Nâng cấp phiên bản và loại giấy phép của bạn được mô tả trong §2.1.4.
  5. Bây giờ bạn có thể tìm thấy mô tả về các Cập nhật trong §2.1.7.
  6. Xin lưu ý rằng chúng tôi đưa vào EULA một tiểu mục 2.2 mới. (Các loại giấy phép và điều khoản) dành riêng cho các loại giấy phép khác nhau, hiện là:
   (a) Giấy phép Đăng ký, là giấy phép cho phép bạn sử dụng Sản phẩm trong một khoảng thời gian giới hạn. Khi hết thời hạn đó, Sản phẩm Dự bị của bạn sẽ bị khóa nếu bạn không gia hạn Giấy phép Đăng ký của mình. Loại giấy phép này phản ánh mô hình đăng ký mới của chúng tôi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo §2.2.1.
   (b) Giấy phép Tiêu chuẩn. Giấy phép thương mại hiện tại của bạn sẽ chuyển thành Giấy phép Tiêu chuẩn vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 trừ khi bạn gia hạn nó thành loại Giấy phép Đăng ký. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo §2.2.3.
   (c) Giấy phép Giới hạn chỉ được cung cấp cho Người dùng trong trường hợp và kể từ ngày cung cấp Giấy phép Tiêu chuẩn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo §2.2.4.
   (d) Giấy phép NFR. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo §2.2.5.
   (e) Phiên bản dùng thử. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo §2.2.6.
  7. Trong §2.3. bạn có thể tìm thấy mô tả về Phần mở rộng Giấy phép.
  8. §9.2. “Kiểm soát xuất khẩu và tuân thủ pháp luật” đã được sửa đổi để phù hợp với các quy định.
  9. Một điều khoản dành riêng cho những thay đổi đối với EULA đã được sửa đổi và chuyển sang phần 4 (vui lòng tham khảo §4.3).
  10. Trong điều khoản 7.2.2. chúng tôi đã mô tả các biện pháp mà Bitrix24 có thể thực hiện theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo nếu bạn vi phạm các điều khoản của EULA.
  11. Chúng tôi đã làm rõ các cách chúng tôi có thể sử dụng để gửi cho bạn các thông báo quan trọng về mặt pháp lý, bao gồm cả kết nối với EULA trong phần 13.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có khóa cấp phép tại chỗ của Bitrix24 đang hoạt động. Nó sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Sau ngày 1 tháng 9 năm 2022, tất cả các giấy phép tại chỗ mới của Bitrix24 sẽ được cung cấp dưới dạng giấy phép đăng ký được yêu cầu gia hạn hàng năm với giá 25% so với giá của phiên bản On-Premise.

Các khóa cấp phép được mua trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 sẽ tiếp tục hoạt động trên các điều khoản trước đó. Tuy nhiên, để nhận các bản cập nhật, hỗ trợ và quyền truy cập vào các dịch vụ đám mây Bitrix24, bạn sẽ không thể mua gia hạn đăng ký bảo trì của mình, thay vào đó bạn sẽ được yêu cầu chuyển sang giấy phép đăng ký. Con số này sẽ bằng 25% so với giá Phiên bản cấp phép của bạn và sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập tương tự vào các bản cập nhật, hỗ trợ và các dịch vụ Bitrix24.

Tôi có phải trả thêm tiền khi gia hạn giấy phép hàng năm không?

Không, giá gia hạn giấy phép của bạn sẽ vẫn giữ nguyên: 25% so với giá Phiên bản.

Tôi đã mua khóa cấp phép Bitrix24 nhưng chưa kích hoạt. Tôi có thể làm điều đó sau ngày 1 tháng 9 năm 2022 không?

Bạn cần kích hoạt khóa này trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 . Nếu bạn không làm được điều đó, vui lòng liên hệ với nhóm Bán hàng của chúng tôi theo địa chỉ  sales@bitrix24.com

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không mua gia hạn cho giấy phép On-Premise mới hoạt động trên mô hình đăng ký?

Bạn sẽ có thời gian gia hạn 14 ngày sau ngày kết thúc giấy phép đăng ký để mua và kích hoạt gia hạn. Nếu đến thời điểm đó mà việc gia hạn đăng ký không được thanh toán, bản sao sản phẩm On-Premise của bạn sẽ bị khóa.

Giá nâng cấp tại chỗ có thay đổi không?

Có, sau ngày 1 tháng 9 năm 2022 , chính sách giá nâng cấp phiên bản tại chỗ sẽ thay đổi. Đối với giấy phép được chuyển sang mô hình đăng ký, để nâng cấp lên phiên bản cao hơn, bạn sẽ cần phải trả toàn bộ giá của phiên bản mới. Những ngày chưa sử dụng của giấy phép đăng ký hiện tại sẽ được tính toán lại và thêm vào 1 năm đăng ký phiên bản mới.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 6