Cấp quyền quản trị viên

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 – là người dùng tài khoản có quyền mở rộng: người dùng này có thể quản lý người dùng khác, truy cập cài đặt tài khoản & thông tin ẩn.

Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Sau đó, người tạo tài khoản cũng có thể cấp cho người dùng khác quyền truy cập quản trị vào tài khoản.

Mở trang hồ sơ người dùng và nhấp vào Hành động> Gán quyền quản trị viên.

Hình 1: Gán quyền quản trị viên

Sau khi người dùng đã được cấp trạng thái quản trị viên, chỉ báo Quản trị viên màu xanh đặc biệt sẽ xuất hiện tại Trang hồ sơ của người dùng:

Hình 2: Chỉ báo Quản trị viên màu xanh

Truy cập thông tin ẩn qua chế độ quản trị viên

Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả các tác vụ của người dùng cụ thể hoặc \ nhóm làm việc riêng tư), quản trị viên tài khoản nên bật Chế độ quản  trị  trong trang Hồ sơ riêng bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh chỉ báo Quản trị viên:

Hình 3: Truy cập thông tin ẩn qua chế độ quản trị viên

Điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (ở Chế độ quản trị viên) có thể truy cập các bài đăng, tác vụ, tệp của người dùng tài khoản khác, nơi họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, nhưng vẫn có một số khu vực vẫn riêng tư cho mỗi tài khoản người dùng:

  • Trò chuyện riêng tư của Bitrix24 :  các cuộc trò chuyện riêng tư ( trò chuyện giữa người với người & nhóm) là riêng tư, ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập chúng. Xin đừng nhầm lẫn với các cuộc trò chuyện công khai mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể tham gia.
  • Trang mạng người dùng Bitrix24 (chi tiết đăng nhập và mật khẩu):  mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Người sử dụng đăng nhập và mật khẩu có thể thay đổi chỉ trong Bitrix24 mạng bởi chủ nhân của nó.

Xem tất cả quản trị viên tài khoản

Bất kỳ người dùng tài khoản Bitrix24 có thể đi đến nhân viên phần> Nhân viên tab và xem toàn bộ danh sách người dùng hoạt động. Quản trị viên tài khoản sẽ được hiển thị với chỉ báo Quản trị viên :

Hình 4: Xem tất cả quản trị viên tài khoản

Số lượng quản trị viên bạn có thể có trong một tài khoản Bitrix24 tùy thuộc vào gói của bạn:

  • Gói miễn phí – 1 quản trị viên
  • Bắt đầu + – 1 quản trị viên
  • CRM + – 2 quản trị viên
  • Dự án + – 2 quản trị viên
  • Tiêu chuẩn – 5 quản trị viên
  • Chuyên nghiệp – không giới hạn số lượng quản trị viên

Những hạn chế này được áp dụng cho các tài khoản mới (được tạo sau ngày 08/08/2017). Không có giới hạn áp dụng cho tài khoản được tạo trước đó.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 47