Thay đổi thiết kế trong Bitrix24. Trang web và Cửa hàng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Bitrix24 có một công cụ để thay đổi thiết kế của các trang web và cửa hàng trực tuyến. Cài đặt thiết kế trang web áp dụng cho tất cả các khối trên tất cả các trang, trừ khi bạn thay đổi thiết kế khối theo cách thủ công.

Để thay đổi thiết kế, hãy chọn trang web hoặc cửa hàng trực tuyến từ danh sách và nhấp vào Thiết kế trang web .

site_design.jpg

Cài đặt thiết kế

Trên trang cài đặt, có một khối nhỏ với văn bản, tiêu đề và nút. Bạn sẽ thấy các yếu tố thay đổi khi bạn đặt cài đặt thiết kế.

site_design.jpg
Một số khối có kiểu màu định sẵn. Cài đặt thiết kế sẽ không áp dụng cho chúng.

Chủ đề Màu thay đổi màu của các nút và một số yếu tố khác như dấu phân cách văn bản, tùy thuộc vào khối.

custom_color.jpg
color_theme_example.jpg
Bạn chỉ có thể thêm chủ đề màu của mình trên các gói thương mại .

Màu của văn bản và tiêu đề có thể được thay đổi trong các khối sau:

text_color.jpg
text_color_example.jpg

Phông chữ của văn bản và tiêu đề có thể được thay đổi theo các khối sau:

 

font.jpg
size.jpg

Nếu bạn muốn thay đổi nền của trang hiện tại, hãy đánh dấu chọn bên cạnh Nền trang tùy chỉnh và tải hình ảnh lên.

upload_image.jpg
background.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16