Các thông số mẫu quy trình kinh doanh

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Để định cấu hình các thông số mẫu quy trình kinh doanh, hãy nhấp vào Workflow > Workflow in feed> chọn workflow> Hành động> Cấu hình dòng công việc> Chỉnh sửa> Thông số mẫu.

workflowsparam1.png

Biểu mẫu tham số quy trình nghiệp vụ bao gồm các tab sau: Chung, tham số, biến, hằng số, hằng số toàn cầu, biến toàn cầu, truy cập.

workflowsparam2.png

  1. Chung – tiêu đề, mô tả và các tùy chọn tự động chạy.
  2. Các tham số là cần thiết để xác định một số giá trị được sử dụng bởi quy trình kinh doanh. Những giá trị này được xác định bởi người dùng dòng công việc trước khi chạy nó và được lưu khi dòng công việc này hoàn thành.
  3. Các biến là cần thiết để lưu trữ tạm thời dữ liệu được sử dụng trong quy trình làm việc đang chạy. Sau khi hoàn thành quy trình làm việc, các giá trị biến sẽ bị xóa.
  4. Hằng số là cần thiết để lưu trữ dữ liệu không thay đổi trong khi dòng công việc đang chạy. Bạn cần đặt cấu hình các hằng số trước khi chạy quy trình làm việc.
  5. Hằng số chung – giống như hằng số, nhưng được áp dụng cho tất cả các quy trình nghiệp vụ trong tài khoản của bạn.
  6. Biến toàn cầu – ứng dụng cho tất cả các quy trình trong Bitrix24 của bạn. Chúng được tạo theo cách tương tự như Biến.
  7. Định cấu hình quyền truy cập vào mẫu này trong tab Access .

workflowsparam3.png

Quyền truy cập vào workflow được chỉ định trong phần tùy chọn workflow có mức độ ưu tiên cao hơn quyền truy cập vào một mẫu.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 53